پـرتال آمـوزش

شـــرکت حـــمل و نــقل ریــلی رجـــا

کتابخانه


98311601 کارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباط تلفني موثر تصوير
98210301آشنايي با نحوه استفاده از تلفن صحرايي ويژه رؤساي قطار مسافريتصوير
97310301اصول برندسازي، بازاريابي و مديريت بازارتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
97210201بيرينگ هاي غلتشيتصوير
97310501تأثيرعوامل انساني در ايمني و سوانح براساس مدل HFACSتصوير
9821080دوره آموزشي بازرسي جوشتصوير
98330901سمينار آموزشي اصول خلاقيت و نوآوري در سازمانتصوير
98330902سمينار آموزشي اصول خلاقيت و نوآوري در سازمانتصوير
98330701سمينار آموزشي كار گروهي و تشكيل تيم‌هاي كاريتصوير