پـرتال آمـوزش

شـــرکت حـــمل و نــقل ریــلی رجـــا

کتابخانه


97310301اصول برندسازي، بازاريابي و مديريت بازارتصوير
97310501تأثيرعوامل انساني در ايمني و سوانح براساس مدل HFACSتصوير
97210201بيرينگ هاي غلتشيتصوير
98330901سمينار آموزشي اصول خلاقيت و نوآوري در سازمانتصوير
98330902سمينار آموزشي اصول خلاقيت و نوآوري در سازمانتصوير
98330701سمينار آموزشي كار گروهي و تشكيل تيم‌هاي كاريتصوير
9821080دوره آموزشي بازرسي جوشتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210901ايمني کار با جراثقال هاتصوير
98210301آشنايي با نحوه استفاده از تلفن صحرايي ويژه رؤساي قطار مسافريتصوير
98311601 کارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباط تلفني موثر تصوير