پـرتال آمـوزش

شـــرکت حـــمل و نــقل ریــلی رجـــا

لیست دوره ها


تاریخ شروع
تاریخ پایان
10034376متصديان فروش بليت ( مقدماتي )مرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/10/211398/10/29توضیحات انتخاب دوره
10035104فروش بليت ويژه مديران عاملمرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/09/271398/09/28توضیحات انتخاب دوره
10034372متصديان فروش بليت ( مقدماتي )اصفهان-ابتداي جاده شيراز ، روبروي سپاهان‌شهر ، ايستگاه راه آهن اصفهان ،مركز آموزش توضیحات انتخاب دوره
10035102فروش بليت ويژه مديران عاملاصفهان-ابتداي جاده شيراز ، روبروي سپاهان‌شهر ، ايستگاه راه آهن اصفهان ،مركز آموزش توضیحات انتخاب دوره