پـرتال آمـوزش

شـــرکت حـــمل و نــقل ریــلی رجـــا

لیست دوره ها


تاریخ شروع
تاریخ پایان
10034380متصديان فروش بليت ( مقدماتي )ايستگاه راه آهن مشهد1399/07/121399/07/28توضیحات انتخاب دوره
993027401وبينار آموزشي نقش ابر غذاها در تقويت سيستم ايمنيغيرحضوري1399/05/011399/05/31توضیحات انتخاب دوره
993027501وبينار آموزشي ابر خلاقيتغيرحضوري1399/05/011399/05/31توضیحات انتخاب دوره
10034382متصديان فروش بليت ( مقدماتي )مرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)توضیحات انتخاب دوره
10035108فروش بليت ويژه مديران عاملمرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)توضیحات انتخاب دوره