پـرتال آمـوزش

شـــرکت حـــمل و نــقل ریــلی رجـــا

لیست دوره ها


تاریخ شروع
تاریخ پایان
10035106فروش بليت ويژه مديران عاملمرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/12/071398/12/08توضیحات انتخاب دوره
10034379متصديان فروش بليت ( مقدماتي )مرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/11/261398/12/04توضیحات انتخاب دوره